Hand­werk ist un­se­re Lei­den­schaft

Al­les aus ei­ner Hand

Ne­gi Ka­rim Sa­dik
Butz­hei­mer Str. 7a
50767 Köln
Tel: 0221 / 29992116
Fax: 0221 / 29992852
Han­dy: 0162 / 4551155

SHK - SA­NITÄR - HEI­ZUNG- KLI­MA

Wir führen Ar­bei­ten im Be­reich Sa­nitär, Hei­zung, So­lar­an­la­gen und Wärme­pum­pen durch.

Der Sitz un­se­rer Fir­ma ist in Köln, doch wir neh­men Auf­träge aus ganz Nord­rhein-West­fa­len an.

Wir ar­bei­ten nach an­er­kann­ten Re­geln und dem ak­tu­el­len Stand der Tech­nik.

Zu un­se­ren Auf­ga­ben gehören u. a. Bad­sa­nie­rung, Bad­pla­nung, Rohr­rei­ni­gung, Hei­zungs­an­la­gen- und An­la­gen­bau.

Hand­werk ist un­se­re Lei­den­schaft.
© Co­py­right 2011 shk-an­la­gen.de

power­ed by Helmdach WEB - Web­sei­ten­er­stel­lung & Web­hos­ting

Startseite

SHK Meis­ter­be­trieb

• An­la­gen­me­cha­nik

• Sa­nitär

• So­lar­an­la­gen

• Hei­zung